Program "Słoneczny Promyczek"


OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Profilaktyka i wychowanie jest jednym z głównych obszarów pracy przedszkola. Działalność wychowawcza i profilaktyczna realizowana w przedszkolu opiera się na różnego rodzaju programach adresowanych dla dzieci.Program „SŁONECZNY PROMYCZEK ” jest programem edukacyjnym zawierającym w sobie treści związane z sferą profilaktyczno-wychowawczą bez podziału na grupy wiekowe. Oparty jest na koncepcji wspierania rozwoju dziecka poprzez wielostronne działania, które zmierzają do osiągnięcia stanu dobrego samopoczucia w sferze:
- Osobistej;
- Społecznej;
- Psychicznej;
- Fizycznej.


Program ten został zmodyfikowany i dostosowany do wymagań nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17).


Zawarte materiały pozwolą nauczycielom planowanie i organizację pracy, która zagwarantuje doskonałe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie. Realizacji programu służyć będą działania prowadzące do stworzenia zintegrowanego środowiska przedszkolnego z uwzględnieniem wszystkich podmiotów przedszkolnych tj. dzieci , nauczycieli, rodziców i innych pracowników przedszkola współpracujących ze społecznością przedszkolną.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Program „SŁONECZNY PROMYCZEK ” akceptuje podstawowe potrzeby wychowanka oraz w naturalny sposób wykorzystuje sytuacje i miejsca w których dziecko przebywa, doświadczeń i wiedzy jakie dziecko posiada. Treści edukacyjne dopasowane są do rzeczywistych możliwości dzieci.
Jednym z ważniejszych zadań jest stwarzanie sytuacji zmierzających do integracji wiedzy i umiejętności w naturalnych sytuacjach z wykorzystaniem realistycznych dla dzieci tematów.
Poprzez realizowany program dzieci będą zdobywać wiedze o otaczającym ich świecie społeczno-przyrodniczym, poznawać zasady dobrego, kulturalnego zachowania się, zdobywać umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, uczyć się jak dbać o zdrowie i higienę ciała.
Elementem zachęcającym przedszkolaków do wytężonej współpracy przy realizowaniu kolejnych obszarów programu, jest obraz graficzny „słońce z promykami”, który został wprowadzony celem łatwiejszego osiągnięcia zamierzonych efektów. W ten sposób za przyswojenie kolejnych sprawności dotyczących określonych tematów, dziecko otrzyma promyczek, jako nagrodę za zdobyte umiejętności z danej dziedziny. Pod koniec roku szkolnego z promyczków utworzy się słońce. Stąd też, wzięła się nazwa naszego programu- „SŁONECZNY PROMYCZEK”


Zasadnicza część w realizacji programu zaczyna się od konkretnych sytuacji , czynności i doświadczeń które stanowią podstawę wywołania dziecięcej aktywności. Stwarza się dziecku okazję wyrażania siebie w naturalnych sytuacjach z określeniem myśli i uczuć .
Program realizowany jest w ramach określonych obszarów edukacyjnych, wzajemnie ze sobą zintegrowanych .I. Potrafię dbać o swoje zdrowie.

II. Prowadzę higieniczny tryb życia.

III. Potrafię zachować się zgodnie z zasadami gwarantującymi i bezpieczeństwo.

IV. Buduję pozytywny obraz samego siebie.

V. Pozytywnie odbieram świat, który mnie otacza – rozumiem, iż jestem jego częścią.

VI. Potrafię rozpoznać wartości moralne i dokonywać
prawidłowego wyboru.

VII. Staram się zrozumieć innych i współdziałać z nimi.

VIII. Dbam o kulturę bycia.


ZADANIA


W celu osiągnięcia efektywnych działań profilaktyczno-wychowawczych nauczyciel przedszkola powinien realizować następujące zadania :

1. Zapewnienie właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo –
edukacyjnego w oparciu o założenia Deklaracji Praw Dziecka.

2. Dokładne poznanie środowiska, w którym wychowuje się dziecko.

3. Integrowanie społeczności dziecięcej przedszkola poprzez ujednolicone oddziaływania wychowawcze nauczycieli, personelu przedszkola i rodziców.

4. Kształtowanie umiejętności współistnienia z grupą i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną zabawę i naukę.

5. Aktywny udział dzieci w życiu społecznym tworzonym przez całą
społeczność przedszkolną i rodziców.

6. Tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i radości przez cały
personel przedszkola.

7. Stwarzanie dzieciom sytuacji do bliższego poznawania samego siebie.

8. Kształtowanie postaw adekwatnego do sytuacji reagowania w sytuacjach wymagających oceny postawy dziecka lub kiedy samo jest osobą oceniającą.

9. Przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu społecznym przedszkola
szkoły i społeczeństwa.

10.Współpraca wychowawcza z rodzicami :
 podjęcie wspólnej pracy nad rozwojem i wychowaniem dziecka;
 stwarzanie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach;
 uzupełnianie i wspieranie wychowania w rodzinie;
 włączenie rodziców w organizację imprez przedszkolnych;
 systematyczne informowanie rodziców o rozwoju ich dzieci, zachowaniu, postępach i trudnościach.

11. Stosowanie zróżnicowanych inspirujących form i metod pracy.
CEL PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
Cały personel przedszkola z dyrektorem i kadrą pedagogiczną na czele dąży do osiągnięcia celu głównego , czyli :

• Stwarzanie warunków do takiego wychowania powierzonych opiece naszego przedszkola dzieci, aby osiągnęły stan równowagi psycho - społecznej.
CELE SZCZEGÓŁOWE dotyczące poszczególnych obszarów edukacyjnych:


I. Potrafię dbać o swoje zdrowie
Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom:
-umie rozróżniać pojęcia „zdrowie-choroba”,
-zna podstawowe zasady funkcjonowania organizmu,
-rozumie potrzebę unikania sytuacji mającej negatywny wpływ na stan zdrowia, np. ubiór stosowny do temperatury, pogody, niewłaściwe zachowanie podczas burz,
-wie, iż palenie papierosów wpływa negatywnie na funkcjonowanie organizmu człowieka
Wyrabianie pozytywnego stosunku do lekarza, pielęgniarki:
-rozumie potrzebę stosowania badań profilaktycznych – bilans, szczepienia ochronne,
-poddaje się leczeniu,
-potrafi właściwie zachować się w ośrodku zdrowia,
-stara się pokonywać lęk przed szczepieniami ochronnymi.
Zapewnienie opieki medycznej :
-rozumie potrzebę zgłaszania dolegliwości oraz skaleczeń wychowawczyni.
Wpajanie zasad racjonalnego odżywiania:
-wie, dlaczego należy spożywać produkty niezbędne dla zdrowia (warzywa, nabiał…),
-rozumie konieczność ograniczenia się w jedzeniu słodyczy,
-pamięta o myciu rąk przed i po jedzeniu,
-rozumie konieczność przestrzegania zakazu jedzenia nieczystych warzyw, owoców oraz produktów niewiadomego pochodzenia


II. Prowadzę higieniczny tryb życia
Poznanie podstawowych potrzeb organizmu dotyczących odpoczynku:
-rozumie konieczność przestrzegania niezbędnych dla organizmu godzin snu,
-ma świadomość, iż wielogodzinne siedzenie przed telewizorem czy komputerem, niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka.
Wyrabianie umiejętności utrzymania ładu i porządku wokół siebie:
-rozumie potrzebę zwalczania bakterii i wirusów w otoczeniu,
-dba o porządek i czystość pomieszczeń w których przebywa,
-wie, iż należy wietrzyć pomieszczenia i unikać miejsc zadymionych,
-właściwie zachowuje się przy stole, nakrywa i sprząta po sobie,
-posługuje się prostymi narzędziami do utrzymania czystości w swoim otoczeniu,
-przestrzega w toalecie zasad higieny,
-zachowuje szczególna ostrożność w kontakcie z środkami czystości.
Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości o czystość i higieny ciała:
-samodzielnie wykonuje czynności higieniczne (wycieranie nosa chusteczką),
-umie korzystać z urządzeń sanitarnych,
-posiada nawyk mycia rąk przed i po jedzeniu oraz po skorzystaniu z toalety,
-poprawnie myje zęby,
-dba o estetykę własnego wygląd
Dostrzeganie potrzeby spędzania wolnego czasu w sposób czynny:
-rozumie potrzebę ruchu i aktywności całego ciała, jako źródło zdrowia,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych prowadzonych w przedszkolu i w terenie,
-chętnie spędza czas na świeżym powietrzu,

III. Potrafię zachować się zgodnie z zasadami gwarantującymi bezpieczeństwo.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw:
-uważnie porusza się w budynku przedszkolnym i na terenie wokół przedszkola,
-wie gdzie można się bezpiecznie bawić,
-wie, jak zachować się w zabawie, aby nie zrobić krzywdy kolegom,
-korzystając ze sprzętu terenowego pamięta o zachowaniu się zgodnie z przyjętymi zasadami,
-unika zabawy ogniem oraz bez opieki osoby dorosłej nie korzysta z urządzeń zasilanych elektrycznie.
Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania poza przedszkolem:
-potrafi podczas spaceru, wycieczek zachować środki ostrożności,
-umie chodzić w parach,
-w praktyce stosuje zasady ruchu drogowego,
-unika zabaw w miejscach niebezpiecznych (jezdnia, staw, rzeka…)
-zna zasady bezpiecznego podróżowania (środki lokomocji).
Stosowanie zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia:
-rozumie potrzebę zgłaszania nauczycielce sytuacji zagrażających bezpieczeństwo swoje i kolegów,
-wie, kiedy i dlaczego należy korzystać telefonu pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej
Uświadomienie zachowania ostrożności w różnych sytuacjach:
-nie oddala się z określonego pomieszczenia i poza wyznaczony teren,
-unika kontaktu z nieznanymi osobami,
-zachowuje ostrożność wobec nieznanych roślin, czy zwierząt,
-wie, że nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

IV. Buduję pozytywny obraz samego siebie
Tworzenie obrazu własnej osoby:
-potrafi nazwać kolejne części ciała i zna ich funkcję,
-umie się przedstawić (podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania),
-umie wyrażać siebie w różnorodny sposób (werbalnie, niewerbalnie),
-potrafi dostrzec siebie-pozytywne strony swojego „ja” (zdolności, umiejętności…),
-stara się przezwyciężać nieśmiałość w kontakcie z innymi.
Kształtowanie postaw asertywnych:
-mówi o swoich uczuciach przeżyciach,
-rozpoznaje emocje negatywne i pozytywne,
-wie, kiedy może odmówić uczestnictwa w zabawie, czy innych czynnościach,
-umie argumentować własne racje, poglądy,
-potrafi wyrażać swoje potrzeby
Zapoznanie dzieci z prawami, które im przysługują:
-rozumie pojęcia „prawo”
-orientuje się, dlaczego ustanowiono prawa,
-zna swoje prawa.
Wyrabianie samodzielności w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych – wiara we własne siły:
-zna swoje możliwości (wie, co robi dobrze, co najlepiej mu wychodzi)
-ma świadomość, iż wytrwałą pracą można dojść do perfekcji w wykonywaniu pewnych czynności,
-potrafi wykonać czynności związane z samoobsługą (samodzielne ubieranie i rozbieranie),
-dba o osobiste rzeczy-nie naraża ich na zgubienie,

V. Pozytywnie odbieram świat, który mnie otacza – rozumiem, że jestem jego częścią.
Wzmacnianie więzi z rodziną:
-zna swoją rodzinę- imiona i nazwisko rodziców,
-wie gdzie pracują rodzice,
-uczestniczy w życiu rodziny,
-pamięta o uroczystościach rodzinnych, np. dzień matki, ojca, dziadków
Kształcenie pozytywnych postaw w kontakcie z otoczeniem społecznym:
-zna nazwę miejscowości w której mieszka,
-zna instytucje znajdujące się w swojej miejscowości,
-wie jaką rolę spełnia policjant, strażak, lekarz,
-zna historię i tradycję związaną miejscowością, gminą, w której mieszka,
-zna zwyczaje i obrzędy kulturowe regionu,
-aktywnie włącza się w przeprowadzenie uroczystości i imprez związanych z miejscowością, regionem.
Uczenie patriotyzmu i szacunku dla państwa i obywateli innych narodowości:
-wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka,
-zna jego symbole narodowe i rozumie ich znaczenie,
-wie, jak nazywa się stolica Polski,
-wie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej,
-orientuje się, że na ziemi żyją ludzie, którzy różnią się wyglądem i kulturą
Rozpoznawanie użytecznego świata przyrody i umiejętność dbania o środowisko naturalne:
-rozumie zależność człowieka od przyrody i odwrotnie,
-wie jak zachować się w stosunku do przyrody (segregacja śmieci-recykling, oszczędność wody, prądy, zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych…),
-uczestniczy w akcjach, imprezach służących ochronie przyrody „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”.

VI. Potrafię rozpoznać wartości moralne i dokonać prawidłowego wyboru
Wdrażanie dziecka do dociekliwości poznawczej (prawda, dobro, piękno):
-ma świadomość tego, iż więcej radości i przyjemności jest z czynienia komuś dobrze (miłe niespodzianki),
-dostrzega wartość w takich zachowań jak: koleżeństwo, sprawiedliwość, dobroć,
-jest życzliwy wobec kolegów.
Kształtowanie umiejętności panowania nad negatywnymi impulsami:
-potrafi opanować swoje negatywne reakcje,
-podejmuje próby konstruktywnego rozwiązania konfliktów,
-znosi porażkę bez porzucania czynności i obrażania kolegów.
Uformowanie umiejętności prostego porównania cech ludzi, połączone z wyrażaniem opinii:
-potrafi określić cechy osobowościowe konkretnej postaci,
-umie dzielić się spostrzeżeniami na temat zachowań innych kolegów.
Kształcenie szacunku dla wspólnego dobra:
-nie niszczy zabawek,
-szanuje prace innych, zabawy kolegów.

VII. Staram się zrozumieć innych i współdziałać z nimi
Przyswojenie ogólnych kryteriów przynależności do grupy i do naszego przedszkola:
-tworzy kodeks bycia wzorowym przedszkolakiem,
-przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
-grzecznie zwraca się do kolegów, osób dorosłych,
-potrafi przyporządkować się przyjętym regulaminom, zasadą zabaw, gier,
-potrafi w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych,
- przewiduje skutki swoich zachowań (np. wie co się stanie gdy zachowa się niegrzecznie).
Akceptacja indywidualności kolegów:
-ma świadomość inności, odmienności ludzi,
-nie wyśmiewa kolegów z powodu ich odmienności fizycznej czy psychicznej,
-jest wyrozumiały i tolerancyjny,
-nie chwali się bogactwem,
-akceptuje sposób interpretowania np. wierszy,
-zna i rozumie potrzeby dzieci młodszych, służy im pomocą.
Nawiązanie i utrzymywanie zadawalających kontaktów z dziećmi:
-umie zorganizować zabawę,
-chętnie współdziała w zabawie, na zajęciach itp. z dziećmi,
-czuje się odpowiedzialny za całokształt przygotowywanych imprez,
-ma poczucie spójności grupy
Świadome podejmowanie i pełnienie obowiązków dyżurnego:
-chętnie podejmuje zadania dyżurnego i potrafi sprostać tym obowiązkom,
-potrafi przyporządkować się poleceniom dyżurnego.

VIII. Dbam o kulturę bycia
Zaznajomienie z zasadami kulturalnego zachowania w miejscach publicznych:
-wie jak należy zachować się w miejscach publicznych (sklepy, ośrodek zdrowia, szkoła, biblioteka, park, teatr, kino…).
Poznanie reguł kulturalnego postępowania w codziennym życiu:
-wie, jak należy zwracać się do osób dorosłych (nauczyciel, p. woźna…),
-używa form grzecznościowych ułatwiających stosunki miedzy ludzkie(dzień dobry, do widzenia…).
Kształtowanie postawy dialogu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych:
-zna sposoby bezkonfliktowego rozwiązania spornych sytuacji,
-wie, jak wyładować negatywne emocje,
-potrafi wyrazić swoje odmienne sądy, tak, aby zbytnio nie urazić drugiej osoby.
Wprowadzenie w świat kultury, obyczajowości i zwyczajów:
-chętnie uczestniczy w widowiskach teatralnych, przygotowanych przez personel przedszkola, rodziców lub zawodowych aktorów,
-wie jak kulturalnie zachować się podczas uroczystości,
-dostrzega bogactwo i różnorodność dzieł sztuki,
-potrafi za pomocą słów i gestów wyrazić przeżycia związane z odbiorę sztuk

WYKORZYSTANE METODY I FORMY PRACY

• Opis.
• Pokaz.
• Rozmowa.
• Zajęcia w oparciu o :
Bezpośrednie obserwacje, okazy naturalne, fragmenty literatury, filmy, przeźrocza itp.
• Ćwiczenia praktyczne – zabawy badawcze.
• Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sali gimnastycznej, placu zabaw oraz naturalnych środowisk.
• Zabawy improwizacyjne i inscenizacyjne.
• Wycieczki do wybranych miejsc, mających na celu zapoznanie przedszkolaków z środowiskiem społeczno-przyrodniczym.
• Udział dzieci w akcjach : „Dzieci Ziemi”, „Sprzątanie Świata”.
• Zaznajomienie dzieci z pracownikami w służby zdrowia.
• Prace praktyczno-użyteczne.
• Zajęcia plastyczno-techniczne.
• Zabawy tematyczne.
• Gry dydaktyczne.
• Zajęcia otwarte dla rodziców tematycznie związane z obszarem edukacji moralnej, zdrowotnej i społecznej.
• Udział w zgaduj – zgadulach i konkursach.
• Uczestniczenie przedszkolaków w imprezach propagujących rodzinny wypoczynek na łonie natury;
• Warsztaty plastyczne dla dzieci.
• Wykorzystanie metod aktywizujących: „burza mózgu”, „słoneczko”
• Aktywne włączanie się w przygotowania i uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych, mających na celu tworzenie więzi między rodziną a przedszkolem.
• Wykonanie „drzewa genealogicznego” swojej rodziny.
• Zabawy rytmiczno-ruchowe.
• Zabawy naśladowcze.
• Czynności samoobsługowe.
• Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą w małych zespołach.
• Organizowanie imprez, zajęć związanych z kultywowaniem obrzędów naszego regionu.PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO „SŁONECZNY PROMYCZEK” POD KĄTEM ORGANIZACYJNYM
I. Przygotowanie bazy przedszkola pod katem materialnej, do realizacji programu.

II. Zgodna współpraca całego personelu przedszkola.

III. Współdziałanie z rodzicami.

IV. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

V. Aktywny wypoczynek w środowisku i poza nim.


Ad. I Przygotowanie bazy przedszkola pod katem materialnej, do realizacji programu.

Budynek przedszkola.
 Urządzenie sal dostosowując je do potrzeb dzieci i zgodne z zasadami BHP.
 Tworzenie kącika „dobrych manier ”. Wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne i literaturę służącą realizacji programu wychowawczego.
 Włączenie przedszkolaków do wykonywania prac porządkowych w swoim miejscu pracy - dostosowując je do ich możliwości.
 Czuwanie personelu nad utrzymaniem wysokiego poziomu czystości i estetyki pomieszczeń.
Ogród i plac zabaw
• Dbałość o czystość, estetykę i funkcjonalność placu zabaw.
• Zwracanie uwagi na urządzenie terenu zabaw zgodnie z zasadami BHP.
• Konserwacja i modyfikacja istniejących urzadzeń rekreacyjnych.
• Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie terenu do ćwiczeń i zabaw ruchowych.
• Usytuowanie na terenie w/w kosza na drobne śmieci.
• Dbałość o istniejący wokół budynku przedszkola pas zieleni (żywopłot, stare azalie, mini park).
• Pielęgnowanie skalniaka.
• Zakupienie parasoli ogrodowych chroniących dzieci przed słońcem.
Ad. II Zgodna współpraca całego personelu przedszkola.
• Bogacenie wiedzy dotyczącej rozwoju społeczno-moralnego dziecka, poprzez czytanie literatury i prasy z tego zakresu.
• Uczestniczenie (w miarę możliwości) w spotkaniach i warsztatach o tematyce wychowawczo-społecznej.
• Wzmocnienie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
• Włączenie całego personelu przedszkola do realizacji programu „Słoneczny Promyczek” (szkolenia, zajęcia koleżeńskie, rozmowy z wychowawcami grup itp.).
Ad. III Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Przedstawienie rodzicom programu wychowawczego.
• Uczestniczenie rodziców w zajęciach i zabawach grupowych.
• Włączenie rodziców do prac na rzecz grupy i przedszkola.
• Wzbogacenie kącika dla rodziców o bogatsze przekazywanie informacji, dotyczących wychowawczej strony pracy przedszkola..
• Zamieszczenie wiadomości z zakresu wychowania społeczno-moralnego w gazetce przedszkolnej „Przedszkolaczek-Bełkowiaczek”.

Ad. IV Program współpracy ze służbą zdrowia.
• Zachęcenie pracowników ośrodka zdrowia, straży pożarnej, biblioteki oraz szkoły podstawowej w Bełku do współpracy w ramach naszego programu .
• Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką, higienistką oraz strażakiem.
• Eksponowanie prac plastycznych dzieci powstałych na bazie programu wychowawczego w Ośrodku Zdrowia i w bibliotece.
Ad. V Aktywny wypoczynek w środowisku i poza nim.
• Prowadzenie różnych form wypoczynku na łonie natury ( w ramach grupy, całego przedszkola, z rodzicami). Przewidywane formy: wycieczka, spacer, gry i zabawy w plenerze).
• Zabawy i gry ruchowe na terenie przedszkola (plac zabaw) oraz w budynku przedszkolnym (sala gimnastyczna, sale zabaw).
• Zaplanowanie jednodniowej wycieczki poza miejsce zamieszkania
(ukulturalnienie przedszkolaków-teatr, kino, lub na łono natury).

Przedszkolowo.pl logo